Visselblåsning

Vi på BERGNÄSET är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att, så tidigt som möjligt, upptäcka och hindra eventuella missförhållanden.  

Om du ser eller hör något som du tror kan innebära en överträdelse av vår uppförandekod, policyer eller lagar och förordningar vill vi att du rapporterar detta. På så sätt agerar du själv i enlighet med vår uppförandekod och våra värderingar. Du bidar också till att skydda vår verksamhet och vårt rykte.  
 
Du kan rapportera misstänkta missförhållanden på flera sätt, beroende på hur allvarlig den misstänkta överträdelsen är. Rapportera i första hand till närmaste arbetsledare eller chef, till HR, till vår bolagsjurist eller vd. Du kan också rapportera anonymt via vår oberoende visselblåsartjänst Qnister. 

Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet. Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar. 
 
Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går, efter en första bedömning hos Qnister, vidare till vår interna etiska kommitté, bestående av vår bolagsjurist samt HR-direktör. De bedömer om ärendet ska utredas internt eller om det är lämpligare att den fortsatta hanteringen överlämnas till en oberoende part, exempelvis en extern advokatbyrå. Om visselblåsningen rör någon person i den etiska kommittén lämnas ärendet till vår vd och styrelseordförande.  
 
> Rapportera digitalt: https://whistle.qnister.com/bergnaset
> Rapportera via röstbrevlåda: 010-214 63 11